Konkurs "Zazieleń się na wiosnę"

Jesteście już przygotowani na wiosnę "pełną gębą"? :) 
Jeśli nie, to przychodzimy z pomocą! 
A nawet jeśli tak, to z pewnością dzięki nam tylko powiększycie swój apetyt na słońce i wypieki ze świeżych, pachnących ciepłą wiosną owoców!

Ruszamy z pierwszym w tym roku konkursem, w którym do wygrania są dwa zestawy Soup Culturowego wyjadacza: 
firmowy, lniany fartuch w pięknym, zielonym kolorze i lunch dla dwóch osób serwowany w jadalnych kubkach :) 

Co trzeba zrobić, by wygrać ten eko zestaw?
Być naszym odbiorcom na Facebooku, lubić post konkursowy i w komentarzu dodać kreatywne zdjęcie z naszym jadalnym kubkiem, np. podczas jedzenia lunchu, na spacerze! Niech wyobraźnia zadziała, a kubek zobaczy z Wami tę przestrzeń, w którą go do tej pory nie zabieraliście :) Nadesłane zdjęcia zostaną ocenione przez nasz PR skład, czyli jury konkursowe i autorzy dwóch najbardziej czaderskich zdaniem jury (czyt. pomysłowych) otrzymają nagrody! 

Link do profilu:
https://www.facebook.com/soupculturewarszawajanapawla38/

Regulamin konkursowy:

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu jest Soup Culture sp. z o.o., al. Jana Pawła II 38/4, 00-141 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000625841, NIP 8222354412.

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.; 
b) nie jest pracownikiem Soup Culture sp. z o.o.;
c) nie jest członkiem rodziny pracownika Soup Culture sp. z o.o. 

§ 3 ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Zasadą uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących wymagań:
- osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać własny profil w serwisie społecznościowym Facebook;
- osoba biorąca udział w konkursie musi spełnić wymagania zawarte w instrukcji konkursowej, w tym m.in. być fanem profilu Soup Culture i lubić post konkursowy;
- osoba biorąca udział w konkursie musi mieć możliwość osobistego odbioru nagrody z siedziby organizatora;
- uczestnik może wciąż udział w konkursie wielokrotnie.
2. Uczestnik, podejmując się wzięcia udziału w Konkursie jednocześnie oświadcza, że jest posiadaczem konta na Portalu, które zostało użyte na potrzeby Konkursu.
3. Udział w Konkursie możliwy jest jedynie za pośrednictwem kont na Portalach, które są prawdziwe, osobiste i niekomercyjne.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji, czy profil Uczestnika spełnia wskazane warunki.
5. Uczestnik, który wykonał Utwór w ramach Konkursu oświadcza, że jest wyłącznym autorem wykonanego Utworu i posiada pełne prawa autorskie majątkowe i osobiste lub oświadcza, że posiada wiedzę o tym, że wykonany Utwór w ramach Konkursu nie narusza autorskich praw majątkowych i osobistych osób trzecich.
6. Uczestnik zwolni Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z faktu, że autorskie prawa majątkowe i osobiste do nagrodzonego Utworu przenoszone na Organizatora na podstawie postanowień Regulaminu nie przysługiwały Uczestnikowi w dacie wydania Nagrody.
7. Zabrania się zgłaszania do Konkursu Utworów wulgarnych, dyskryminujących w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasa, religia, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkowa, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, mających na celu dyskredytację jakiejkolwiek grupy społecznej lub etnicznej, obraźliwych lub nawołujących do nienawiści. Organizator zastrzega prawo do subiektywnej weryfikacji, czy przekazany Utwór spełnia wskazane przesłanki. Organizator zastrzega prawo do niedopuszczenia Utworu do konkursu, jeżeli nie spełnia on wskazanych przesłanek.

§ 4 NAGRODY
1.Nagrodami w Konkursie są:
- 2 firmowe, lniane fartuchy Soup Culture i 4 lunche wegetariańskie i / lub wegańskie podawane w jadalnych opakowaniach;
- nagrody przewidziane są dla dwóch osób w wymiarze 1 fartuch i 2 lunche na osobę;
- nagrody przyznawane są „na miejscu” i dostępne w miastach Poznań, Wrocław i Warszawa;
- nagród nie można wymienić na pieniądze ani inne świadczenia i produkty.

2. Zdobywcy nagród głównych w Konkursie zostaną wyłonieni przez komisję konkursową spośród wszystkich uczestników, którzy zrobili, zdaniem komisji, najlepsze i najbardziej kreatywne zdjęcie zgodne z instrukcją konkursową dostępną na stronie oraz profilu społecznościowym Facebook Organizatora.
3. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej drogą elektroniczną poprzez profil w serwisie społecznościowym Facebook, w ciągu 5 dni roboczych po zakończeniu konkursu.
4. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć na przesłaną wiadomość w terminie 5 (pięciu) dni od dnia wysłania powiadomienia o przyznaniu nagrody, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody. W takiej sytuacji Komisja konkursowa dokona wyboru kolejnej osoby kwalifikującej się do otrzymania nagrody lub zdecyduje o niewyłonieniu zwycięzcy.
5. Równowartość nagród przyznanych w Konkursie nie przekroczy kwoty 500 zł.
6. Zgodnie z art. 21 pkt 28 i 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2019.1835) Nagrody uzyskane przez Zwycięzców w Konkursie są zwolnione z podatku dochodowego.

§ 5 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, niezbędnego do przekazania nagrody. 2. Dane osobowe Uczestnika, o których mowa powyżej, będą przetwarzane zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, przez Organizatora, w jego siedzibie, w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, poinformowania o nagrodzie i przekazania nagrody. Właściciel danych osobowych ma prawo do dostępu do danych osobowych i do ich poprawiania w siedzibie Organizatora.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
4. Dane osobowe uczestników konkursu zostaną po odebraniu przez nich nagrody usunięte.

§ 6 KORZYSTANIE Z UTWORÓW
1. Podejmując się wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora przesłanego przez niego na potrzeby Konkursu Utworu, w tym na poddanie Utworu ocenie i korzystanie z utworu, w szczególności poprzez publikację Utworu.
2. Podejmując się wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Portale przesłanego przez niego na potrzeby Konkursu Utworu, w sposób określony w regulaminach wewnętrznych i zasadach działalności Portali. Organizator zrzeka się odpowiedzialności za działania Portali związane z Utworem.
3. Jeżeli dzięki przesłanemu Utworowi Uczestnik zostanie wytypowany jako Zwycięzca Konkursu, wyraża on zgodę na nieodpłatne przeniesienie majątkowych praw autorskich oraz praw zależnych do Utworu ze Zwycięzcy na Organizatora, w tym prawa do udostępniania Utworu i wykorzystania Utworu do promocji marki Organizatora poprzez kanały Portali, jak również wykorzystanie Utworu w szatach graficznych tworzonych przez Organizatora.
4. Uczestnicy Konkursu zrzekają się wszelkich roszczeń pieniężnych i niepieniężnych względem Utworów. 

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, jednak tylko z ważnych przyczyn podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu poinformowania o zmianie przez publikację zmienionego Regulaminu.
2. Konkurs rozpoczyna się wraz z dniem ogłoszenia konkursu na profilu społecznościowym Soupculture pl (Jana Pawła II 38, Warszawa) i kończy wraz z dniem zakończenia, podanym przez Organizatora w ogłoszeniu o konkursie.
3. Uczestnicy konkursu w pełni zwalniają z odpowiedzialności związanej z konkursem serwis Facebook.
4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
5. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, a w skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w niej tych Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności prowadzą działania, co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu, oraz powszechnie obowiązujących przepisów lub prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzą w ich wizerunek i reputację.
7. Konkurs ma charakter ogólnopolski i odbywa się w trzech miastach: Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu.
8. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2019.847 ze zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych.
9. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
10. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem niniejszego Regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo do wiążącej interpretacji jego postanowień
11. Pełna treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Organizatora.